ലക്ഷദ്വീപിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനം; ആദ്യ ഘട്ടം ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം.

0
1767

ലേഖനം: ഡോ.മുനീർ

ക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണ സഭയോ, ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മിനി അസംബ്ലിയോ വേണമെന്ന് ദീർഘ കാലമായി ലക്ഷദ്വീപിലെ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത് ഇന്നും നമുക്ക് വിദൂരമായ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ്. ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആദ്യപടിയായി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന ഒരു പുതിയ നിർദേശമാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപിന് സ്വന്തമായി ഒരു നിയമസഭ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം ലക്ഷദ്വീപിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എല്ലാ ജനാധിപത്യ കക്ഷികളും ആവശ്യം ഉന്നയിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലവത്താവുന്നതിനുള്ള വലിയ ഒരു മുന്നൊരുക്കമായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും മികച്ച ഭരണ പരിചയം നേടുന്നതിനും അത് കാരണമാവും. ഭരണവികേന്ദ്രീകരണവും ലക്ഷദ്വീപിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പോലുള്ള  കേന്ദ്രീകൃത അധികാരങ്ങളും പരമാവധി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് അധികാരം നൽകുക എന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ബ്യൂറോക്രസി ഭരണത്തിന് അന്ത്യമിടുന്നതിനും പ്രാദേശിക ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും  അധികാരം നൽകണം. അതിന് പഞ്ചായത്ത്, കൗൺസിൽ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവ നിലവിൽ വരണം. ലക്ഷദ്വീപിലെ വിവിധ ദ്വീപുകളെ നിലവിൽ ഗ്രാമദ്വീപുകളും നഗരദ്വീപുകളുമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അറിവിൽ ആന്ത്രോത്ത്, കവരത്തി, മിനിക്കോയ് എന്നീ ദ്വീപുകളെ നഗര ദ്വീപുകളും മറ്റു ദ്വീപുകളെ ഗ്രാമ ദ്വീപുകളുമായാണ് നിലവിൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാർഡ് ഏരിയ അലവൻസ് നൽകുമ്പോൾ ഈ മാനദണ്ഡം ബാധകമല്ലെന്നത് ആശ്ചര്യാജനകവുമാണ്. എന്നാൽ ഈ മാനദണ്ഡം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ ദ്വീപുകളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിനെക്കാൾ കുറിച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളായ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും സ്ഥാപിച്ചാൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം കൂടുതൽ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

Advertisement
ദ്വീപുകളെ നഗര ദ്വീപുകൾ, അർധ നഗര ദ്വീപുകൾ, ഗ്രാമ ദ്വീപുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. കവരത്തി, ആന്ത്രോത്ത്, മിനിക്കോയ്, അഗത്തി, കൽപ്പേനി എന്നീ ദ്വീപുകളെ നഗര ദ്വീപുകളായും കടമത്ത്, അമിനി ദ്വീപുകളെ അർധ നഗര ദ്വീപുകളായും കിൽത്താൻ, ചെത്ത്ലാത്ത്, ബിത്ര ദ്വീപുകളെ ഗ്രാമ ദ്വീപുകളായും തരംതിരിക്കാം. (ഈ തരംതിരിക്കൽ ഓരോ ദ്വീപിലേയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം വിലയിരുത്തി തികച്ചും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുമാനം മാത്രമാണ്.)

ഇനി ഓരോ ദ്വീപിലേയും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങിനെ വേണമെന്നതിന്റെ ഒരു കരടു മാർഗ്ഗരേഖയാണ് നിർദേശിക്കുന്നത്. നഗര പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാലും തലസ്ഥാന നഗരിയായതിനാലും കവരത്തി ദ്വീപിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ നിർദേശം. കവരത്തിയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാലും എയർപോർട്ട്, മികച്ച ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ളതിനാലും അഗത്തി ദ്വീപിനെ ഇതേ കോർപ്പറേഷനിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

To advertise here, Whatsapp us.
ആന്ത്രോത്ത്, കൽപ്പേനി ദ്വീപുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും, ഏറെ ദൂരെ ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ദ്വീപായതിനാൽ മിനിക്കോയ് ദ്വീപിനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായും രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു നിർദേശം.
കൗൺസിൽ റൂൾ അനുസരിച്ച് അർധ നഗര ദ്വീപുകളായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമിനി കടമത്ത് ദ്വീപുകളെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു കൗൺസിലായി രൂപീകരിക്കുക.

ഗ്രാമ ദ്വീപുകളായ കിൽത്താൻ, ചേത്ത്ലാത്ത്, ബിത്ര എന്നീ ദ്വീപുകളിൽ നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം തുടരുക. ഈ ദ്വീപുകളെ കാലക്രമേണ അർധ നഗര ദ്വീപുകളായി ഉയർത്തുകയും കൗൺസിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയുമാവാം. കിൽത്തൻ, ബിത്ര, ചെത്ത്ലാത്ത് എന്നീ ദ്വീപുകൾ റൂറൽ പ്രദേശമായും അതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വില്ലേജ് ( ദ്വീപ്) പഞ്ചായത്തിന് സ്വയംഭരണം കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നതിനും ഫണ്ടുകൾ ദ്വീപുകളുടെ പുരോഗമനത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്യത്തോടെ  ഭരണം നടത്തുവാനുള്ള അധിക്കാൾ നൽകണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ദ്വീപുകളും സബ് അർബൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തി കൗൺസിൽ ഭരണത്തിന് താഴെ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കടമത്ത്, അമിനി ഒരു കൗൺസിലും, കിൽത്തൻ, ചെത്ത്ലാത്ത്, ബിത്ര ഒരു കൗൺസിലിന്റെ താഴെ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ദ്വീപിൽ ഒരു അസംബ്ളി സ്ഥാപിക്കണം എന്ന നമ്മുടെ വാദത്തിനും ആവശ്യത്തിനും ഒരു തടസ്സമാകരുത്.

Advertisement
ലക്ഷദ്വീപിലെ ദ്വീപുകളെ ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നതിലൂടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കൂട്ടമായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ  ദ്വീപിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും മറ്റു വികസന പദ്ധതികളും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാധ്യമാവുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദ്വീപുകളുടെ സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചക്കും സാമൂഹിക നീതിക്കും ദ്വീപുകളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള വികസനത്തിനും അത് സഹായകമാവും. ലക്ഷദ്വീപിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ കേന്ദ്രീകൃത അധികാരങ്ങൾ വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളിലേക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നതിനും ഇതൊരു  തുടക്കമാവും. ദ്വീപിന്റെ ശാപമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയുടെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ തകർത്തെറിയാൻ നമുക്ക് ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സജീവമാക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ.

ദ്വീപ് മലയാളി ടെലഗ്രാംവാട്‌സാപ്പ് എന്നിവയിലൂടേയും ഫോളോ ചെയ്യാം... വീഡിയോ സ്‌റ്റോറികള്‍ക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ അറിയാൻ ദ്വീപ് മലയാളി ആപ്പ്‌ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here